จัดทำโดย:

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายชิงชัย ทองไทย (ที่ปรึกษา อดีต ผอ.กลุ่มฯ)

นายสุพจน์ มธุรส (ที่ปรึกษา ผอ.กลุ่มฯ)

นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ (ผู้พัฒนา)