กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการออกตรวจราชการโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ โรงเรียนหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

ในการนี้ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ นายไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล อย่างพร้อมเพรียง

Back to top button