กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาไทยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย


วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาไทยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้

ในการนี้ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูสอนวิชาภาษาไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุมสะแกกรัง๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ภาพเพิ่มเติม

Back to top button